Nieuw contributiesysteem per 1-1-2019 - veel gestelde vragen

In een aantal geval wordt voor nadere uitleg verwezen naar de bijbehorende artikelen in het huishoudelijk reglement.


1.Waarom wordt er gekozen voor een nieuw contributiesysteem.

De reden is gelegen in het feit dat wij als vereniging (lees: alle leden) wel een langdurig huurcontracten moeten aangaan voor de baden, maar dat de leden tot nu toe alleen betaalden op het moment van gebruik van het bad. Dat dit gebruikelijk is bij een commerciële instelling kunnen we begrijpen, maar niet in een vereniging. Onder het moto ‘samen uit, samen thuis’ , zullen we onder een gelijke verdeelsleutel de kosten onder de leden verdelen. Door juist lid te zijn van een vereniging kunnen we in gezamenlijkheid de kosten drukken.
2. Hoe hoog wordt de contributie voor de zwemmers?

De contributie bedraagt op jaarbasis € 135,-- per jaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt iemand later in het jaar lid, betaald hij of zij een evenredig deel. (artikel 38 van het huishoudelijk reglement)

3. Hoe verhoudt zich dat tot het systeem geldig tm december 2018?

Dit kunnen wij u het beste laten zien door een aantal rekenvoorbeelden:

Mw. X is lid van onze vereniging en wij laten u zien wat zij aan geld kwijt is bij het huidige systeem en het nieuwe systeem.

                       
  Aantal keren zwemmen per week : 1 x p/week 2x / week 3x / week
  Met een Groene of Rode badenkaart:      
  per keer = € 2,50  
  Vaste contributie op jaarbasis: € 25,00 € 25,00 € 25,00  
  Bij gemiddeld 40 weken zwemmen: € 100,00 € 200,00 € 300,00  
   
  Totaal op jaarbasis € 125,00 € 225,00 € 325,00  
   
    gemiddelde prijs per keer   € 3,13   € 2,81   € 2,71  
  Aantal keren zwemmen per week :   1 x p/week 2x / week 3x / week
  Met een gele badenkaart ad € 33,50 (14 x)  
  per keer = € 2,39  
  Vaste contributie op jaarbasis: € 25,00 € 25,00 € 25,00  
  Bij gemiddeld 40 weken zwemmen: € 95,60 € 191,20 € 286,80  
   
  Totaal op jaarbasis € 120,60 € 216,20 € 311,80  
   
    gemiddelde prijs per keer   € 3,02   € 2,70   € 2,60  

In de nieuwe situatie (2019) ziet de berekening er als volgt uit:

                       
  Aantal keren zwemmen per week :   1 x p/week 2x / week 3x / week
                       
  Vaste contributie op jaarbasis:     € 135,00   € 135,00   € 135,00  
            0       € -  
                       
      Totaal op jaarbasis   € 135,00   € 135,00   € 135,00  
                       
    gemiddelde prijs per keer   € 3,38   € 1,69   € 1,13  

 

Uitgaande van 1 x in de week zwemmen, wordt de prijs verhoogd van € 3,13 (groene en rode badenkaart) naar € 3,38. Zwom u echter met een gele badenkaart, gaat u van € 3,02 naar € 3,38.

Een los kaartje bij een gemiddeld zwembad kost u tussen de € 5,50 en € 6,50 per keer. Dus ook in de nieuwe situatie zijn wij als vereniging veel goedkoper dan dat u regelmatig een zwembad op eigen gelegenheid bezoekt.

4. Mag ik het bedrag in termijnen betalen?

Ja, dat kan via het afgeven van een automatische incasso. Dan wordt het bedrag in vier termijnen afgeschreven. Begin februari, eind maart, eind september en eind oktober. (artikel 39 van het huishoudelijk reglement). Nieuwe incasso machtigingen dienen voor 1 januari 2019 in bezit te zijn bij het secretariaat. De incasso opdracht moet een fors aantal dagen, voordat de daadwerkelijke incasso plaatsvind, bij de ING Bank worden ingediend. Normaal gesproken kunt u met een incasso machtiging in vier termijnen voldoen. Bent u te laat (na 1 januari 2019) met een incasso machtiging, kunt u slechts in nog drie termijnen voldoen. De incasso’s vinden plaats eind januari, eind maart, eind september en eind november.

5. Hoe kan ik automatische incasso opgeven?

Op onze website kunt u onder het menu item ‘clubinfo’ de downloads vinden. Bij de downloads treft u o.a. de ‘machtigingskaart incasso’ aan.

 

6. Waarom moet mijn incassomachtiging voor 21 december 2018 binnen zijn?

Als vereniging mag je niet zomaar incasso opdrachten verstrekken aan de bank. Daarvoor heb je een contract nodig met de bank. Wij bieden de incasso opdracht als zogenaamde 'bulk' aan. Dat wil zeggen, alle incasso opdrachten gezamenlijk aanbieden. Daar zitten doorlopende incasso opdrachten bij van leden die al lang een incasso machtiging hebben afgegeven, maar hierbij zitten ook incasso opdrachten bij die voor de eerste maal worden aangeboden. Alles dus in één bulk. En juist die incasso opdrachten die voor het eerst aan de bank worden aangeboden hebben een verwerkingstijd. Deze verwerkingstijd loopt van twee tot drie weken. Als wij per januari 2019 de eerste incasso opdracht willen laten uitvoeren, moeten wij deze in de eerste week van januari aan de bank aanbieden. Anders kan deze niet worden uitgevoerd. Daarom moeten alle (nieuwe) incasso machtigingen van de leden voor 21 december 2018 bij het secretariaat binnen zijn, zodat wij deze in de nieuwe administratie kunnen verwerken.

 

7. Waar mag ik zwemmen?

U mag met het nieuwe contributiesysteem onbeperkt komen zwemmen op
- maandag van 12.00 – 12.45 uur in het bad van Heliomare te Wijk aan Zee
- dinsdag van 12.00 – 12.45 uur in het bad van Heliomare te Wijk aan Zee
- donderdag van 19.00 – 20.00 uur in het Sportfondsenbad te Beverwijk.

8. Hoe ziet mijn nieuwe kaart eruit?

De leden van de maandag, dinsdag en donderdag kennen hem al. Het lidmaatschapskaartje van de KIS. Alleen wijzigen wij nu wat info. De kaart komt er straks zo uit te zien:

voorbeeld lidmaatschapskaart

Voor de leden van onze hydrotherapie- en badminton uren komt een zilveren variant. Zo is in één oogopslag te zien, welke leden een badenkaart mogen kopen en welke zo door mogen lopen.

9. Een keer los kaartje kopen, kan dat nog?

Ja, niet leden blijven in de gelegenheid om een keer een los kaartje te kopen. Deze losse verkoop is echter enkel en alleen bedoeld om personen de gelegenheid te geven kennis te maken met ons zwem uur. Mocht blijken dat het systeem van de losse badenkaart, meerdere keren door dezelfde personen wordt gebruikt, dan kan het kaderlid deze persoon weigeren mits er over wordt gegaan tot lidmaatschap van de vereniging.

 

10. Mogen familieleden meezwemmen?

Ja, indien u het hoofdlidmaatschap bent aangegaan, mag u familieleden meenemen. Voor deze personen is een 14 badenkaart beschikbaar. De badenkaart is 12 maanden geldig vanaf datum uitgifte. Familieleden mogen enkel gebruik maken van de 14 badenkaart als het hoofdlid ook zwemt. (artikel 40.1 huishoudelijk reglement).

11. Wat zijn de kosten als ik als hoofdlid een familielid wekelijks meeneem?

Wij maken voor u de kosten in onderstaande tabel overzichtelijk. U betaald jaarlijks een vastbedrag aan contributie ad € 135 en voor uw echtgenoot kunt u een badenkaart aanschaffen. Dit is de 14 badenkaart en die kost in 2019 € 35,--. Komt neer op € 2,50 per keer zwemmen.

Overzicht bij 1 keer in de week zwemmen als echtpaar.

contributie aantal weken 14 baden-kaart Totaal jaarbasis p.week
Hoofdlid € 135,00 40   € 135,00 € 3,38
Echtgenoot   40 € 35,00 € 100,00 € 2,50
€ 235,00

Als hoofdlid betaal je dus € 135 per jaar en je echtgenoot in totaal € 100,-- bij 1 x in de week zwemmen.

12. Ik ben al lid van de KIS bij de hydrotherapiegroep en/of badmintongroep. Mag ik ook zwemmen op maandag, dinsdag of de donderdag?

Op vertoon van uw (geldige) lidmaatschapskaart kunt u een 14 badenkaart aanschaffen. Deze badenkaart is 12 maanden geldig. (artikel 40.1 huishoudelijk reglement)

13. Hoe zeg ik op?

U dient minimaal 1 maand voorafgaand aan het einde van het kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. Deze schriftelijke opzegging moet u sturen naar het secretariaat. Opzeggen bij kaderleden van uw zwem uur heeft geen zin. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de ledenadministratie. (artikel 4 huishoudelijk reglement). U kunt ook via onze site opzeggen, klik hier.

Let op! Er wordt alleen een ontvangstbevestiging afgegeven als bij ons uw emailadres gegevens bekend zijn.

14. Ik heb in het verleden wel mijn mailadres opgegeven, maar ik ontvang niks per mail. Hoe kan dat?

Als u in het verleden wel een mail adres heeft opgegeven, maar u ontvangt van ons geen e-communicatie, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de AVG procedure. Niet alle leden hebben in het voorjaar van 2018 gereageerd op de AVG procedure welke naar elk lid per PostNL is toegezonden. In dit schrijven werd expliciet uw toestemming gevraagd voor o.a. het mogen gebruiken van uw email adres en de bijzondere gegevens. U kunt dit rechttrekken door vooralsnog uw toestemming te verlenen. Doe dat met het formulier welke u vind onder de menuknop 'clubinfo' en kies voor 'akkoordverklaring AVG-protocol'. Lever dit ingevuld en ondertekend in bij het secretariaat. U mag het ook na ondertekening inscannen en mailen naar het secretariaat.

15. Wanneer krijg ik mijn nieuwe contributienota?

In december ontvangt u de nieuwe contributienota. Als u vooralsnog een automatische incasso wenst af te geven, dient dit voor 1 januari 2019 bij het secretariaat binnen te zijn. Na ontvangst moet de contributie binnen 14 dagen zijn voldaan.

16. Wanneer krijg ik mij nieuwe lidmaatschapspas?

In januari zullen kaderleden bij de zwem uren aanwezig zijn, om de nieuwe lidmaatschapspasjes uit te delen. Alleen leden die voor automatische incasso gekozen hebben of de factuur tijdig hebben voldaan, ontvangen een nieuwe pas. Niet tijdig betalen betekent dus nog even niet zwemmen.

17. Ik ben donateur. Wat wijzigt er voor mij?

In principe niets. Met een minimum van € 7,50 per jaar mag u zelf bepalen welk bedrag u doneert aan de KIS.

18. Mag ik als donateur komen zwemmen en badenkaarten kopen?

Nee. Donateurs voorzien onze organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven. Als donateurs naast hun donateurschap ook willen komen sporten, dienen zij een lidmaatschap aan te gaan.

19. Ik heb een badenkaart die nog lang niet vol is.

Badenkaart die niet verbruikt zijn, daarvoor kunt u een verzoek doen voor teruggaaf. Ga daarvoor naar deze pagina. Vul alle gegevens in en stuur het formulier vergezeld van de badenkaart naar het secretariaat van de KIS.