Algemene voorwaarden KIS
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Algemene voorwaarden Sportvereniging KIS

algemene voorwaarden zijn vastgesteld tijdens de
Algemene Ledenvergadering d.d. 27 maart 2017 & 26 maart 2018 (vwb prijzen 2019)

 

Wordt u in de loop van het jaar lid van de KIS,
dan zijn de lidmaatschapskosten naar rato.
Wel is een minimumbedrag ingesteld.

JAARLIDMAATSCHAP 2019 digitale factuur  factuur PostNL
Zwemmen persoonlijke jaarkaart € 135,00 € 137,50
Gezinslid persoonlijk jaarkaart € 125,00 € 127,50
   
Hydrotherapiegroep Jaarlidmaatschap € 141,00 € 143,50
   
Parabadminton Jeugdafdeling    
tm 15 jaar € 82,00 € 84,50
   
Volwassen afdeling    
jaarcontributie € 141,00 € 143,50
   
Donateurschap minimum bedrag € 8,50 € 11,00 art. 38 HHR
ZWEM BADENKAARTEN
De 14 badenkaart kan alleen aangeschaft worden door leden met een hoofdlidmaatschap of door meezwemmende familieleden i.c.m. een meezwemmende hoofdlid.
14 baden kaart Na uitgifte 12 maanden geldig. € 35,00 (komt neer op € 2,50 per zwembeurt)
geen lid :
losse badenkaart € 4,00

 

 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

LET OP! De Algemene Ledenvergadering heeft ingestemd met een contributiewijziging per 1 januari 2019. Dit houdt in dat de badenkaarten grotendeels zullen verdwijnen. Meer informatie over de voorstellen, klik hier.

Betalingen:

Bij afgifte van incasso machtiging wordt GEEN contributienota meer verstrekt. Conform onze algemene voorwaarden wordt automatisch geïncasseerd. U ontvangt per mail VOORAF bericht hierover. Incasso machtigingen voor de basiscontributie wordt altijd in één termijn geïncasseerd. Bedragen groter dan de basiscontributie worden in vier termijnen geïncasseerd. Kijk voor meer info op de pagina incassomachtiging.

De leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven ontvangen gewoon één keer per jaar, in de maand januari, de contributie nota.
Dit bedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van de nota op de
bankrekening van de vereniging zijn bijgeboekt o.v.v. uw factuurnummer.


Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beëindiging lidmaatschap:
Leden zijn verplicht een lidmaatschap voor de duur van 1 verenigingsjaar aan te gaan welke telkens stilzwijgend met een jaar wordt verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient, liefst schriftelijk, bij het secretariaat, vóór 30 NOVEMBER van het lopende verenigingsjaar te geschieden. U kunt zich ook hier afmelden.

Tussentijdse aanmeldingen:
Bij een tussentijdse aanmelding geldt als norm dat de penningmeester een tijdsevenredig contributiedeel in rekening brengt voor het nog lopende jaar. Daarbij in acht genomen dat voor het hoofdlidmaatschap bij het zwemmen over de eerste zes maanden GEEN korting wordt toegepast. Alleen bij aanmelding over de laatste zes maanden wordt een korting toegepast, met een jaarlijks vast te stellen minimumbedrag. De staffels met kortingen en de aangepaste contributie naar rato kunt u hier bekijken. Selecteer uit deze lijst uw sportactiviteit.

Tussentijdse afmeldingen:
Bij een afmelding tijdens het verenigingsjaar wordt voor het jaarlidmaatschap geen restitutie verleend.


Competitiespelers:
Voor competitiespelers geldt dat KIS zorgt voor een wedstrijdshirt en een spelerspas.
Deelname aan wedstrijden en de daar aan verbonden kosten dienen door de speler zelf te worden betaald.
Wanneer men besluit te stoppen met deelname aan de competitie, is men verplicht om het wedstrijdshirt en de spelerspas bij de trainer/ster in te leveren.

Wijzigingen:
Men is verplicht wijzigingen schriftelijk door te geven aan het secretariaat:
Engelandstraat 76, 1966 NJ, Heemskerk.

*Bij een gezinslidmaatschap dienen de gezinsleden op hetzelfde adres te zijn ingeschreven.

 

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!