Uitnodiging jaarvergadering KIS 2015
Meer info? Neem contact op met secretariaat 0251-254714

Heemskerk, 28 februari 2015

Geachte leden,


Hierbij wordt U uitgenodigd voor onze ledenvergadering, te houden op maandag 30 maart a.s. om 20.00 uur in vergaderzaal 4 in Heliomare, route 63/64

Agenda:
 1. Opening door de voorzitter.
2. Goedkeuring notulen van vergadering d.d. 31 maart 2014.
Voor diegene die niet in het bezit zijn van de notulen liggen deze ter inzage bij alle
bestuursleden.                                                                                             
3. Ingekomen stukken.
4. Voorlezing jaarverslag secretariaat.
5. Financieel overzicht K.I.S. *)
6. Verslag kascommissie (mevr. J. Floris en dhr. M. Bakker).
7. Verkiezing kascommissie 2015.
8. Begroting 2016.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: dhr. R. Nan
10. Verkiezing voorzitter:
11. Bespreking zwemmen.
12. Bespreking badminton.
13. Wat er verder ter tafel komt/ Rondvraag.
14. Sluiting.

*) De zaal is vanaf 19.30 uur open, zodat u op u gemak het financiële overzicht kunt
bekijken. Indien gewenst kunt u één  week voor de vergadering het financieel jaarverslag 2014 als pdf-document toegezonden
krijgen. U dient dan uw e-mail adres door te geven aan penningmeester@kennemerinvalidensportclub.nl          

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te komen, wilt u dit dan even aan het secretariaat doorgeven. U kunt uw afmelding per mail doorgeven secretaris@kennemerinvalidensportclub.nl
Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op dit moment bestaat de KIS uit rond de 250 leden. Wij zoeken enthousiaste mensen die onze vereniging verder op weg willen helpen.
Wilt u meer weten over over een bestuursfunctie bij de KIS? Kijk dan op de volgende pagina:
http://kennemerinvalidensportclub.nl/INFO/Gezocht%20bestuursleden.html
Wij zien u graag op de jaarvergadering 30 maart a.s.  en als u niet komt, vergeet niet af te melden.


Namens het bestuur
Secretariaat Kennemer Invaliden Sportclub – kis –

Inge Bakker- Loos

Kennemer Invaliden Sportclub – KIS –

50pluszwemmenUw advertentie had hier kunnen staan. Al vanaf € 5,-- per maand bij de grootste en oudste sportvereniging 'aangepaste' sporten in Nederland!